Skip to content

Itseluottamus toi kesätyöpaikan

Jen­ni Hir­vo­nen us­koo saa­neen­sa ke­sä­työn myyn­tias­sis­tent­ti­na it­se­var­muu­ten­sa ja työ­ko­ke­muk­sen­sa avul­la.

– Olen toi­mis­to­maa­il­mas­sa kuin kala ve­des­sä. Lii­ke­ta­lous­puo­li ja busi­ness-to-busi­ness ovat mi­nun jut­tu, Hir­vo­nen sa­noo. Hän työs­ken­te­lee ke­sä­töis­sä myyn­tias­sis­tent­ti­na Feon Oy -ni­mi­ses­sä me­tal­li- ja te­rä­sa­lan yri­tyk­ses­sä. Työ jat­kuu myös ke­sän jäl­keen.

Myyn­tias­sis­tent­ti­na Hir­vo­nen ja hä­nen pe­reh­dyt­tä­jän­sä vas­taa­vat yri­tyk­sen yh­des­tä suurasiak­kaas­ta, joka ti­laa te­räs- ja me­tal­li­tuot­tei­ta. Hir­vo­sen työ­teh­tä­viin kuu­luu ti­laus­ten vas­taan­ot­to, kä­sit­te­ly ja seu­ran­ta sekä ti­laus­vah­vis­tus­ten lä­he­tys. Li­säk­si hän vas­taa 2-3 hen­gen tii­mis­sä in­fo­pu­he­li­meen, jos­sa ky­sy­tään mm. ti­laus­ten pe­rään ja las­ku­tus­asioi­ta.

– Me­tal­li- ja te­rä­sa­la oli mi­nul­le ai­van uusi ala. Se on mie­len­kiin­tois­ta ja on aina hy­väk­si op­pia uut­ta.

Ke­sä­työ­pai­kas­ta on löy­ty­nyt Hir­vo­sen mu­kaan viih­tyi­sä ma­ja­paik­ka työn­teol­le.

Työyhteisössä huumoria

Myös työyh­tei­sö, jo­hon kuu­luu noin 30 työn­te­ki­jää, saa Hir­vo­sel­ta kii­tos­ta.

– Useal­la on vuo­si­kym­men­ten ko­ke­mus alal­ta, ja sitä ko­ke­muk­sen mää­rää voi vain ihail­la.

Työyh­tei­sös­tä löy­tyy myös pil­ket­tä sil­mä­kul­mas­ta.

– Pie­ni huu­mo­ri ei ole kos­kaan pa­hit­teek­si maa­il­mas­sa, jos­sa työn­te­ki­jöil­tä vaa­di­taan yhä enem­män ja enem­män.

Kaikenlaisia töitä kannattaa kokeilla

Hir­vo­sen toi­vee­na on saa­da työ­paik­ka, jos­sa voi­si saa­da ai­kaan pi­dem­män työ­uran. Sitä odo­tel­les­sa on hyvä ko­keil­la eri­lai­sia työ­teh­tä­viä ja -paik­ko­ja löy­tääk­seen oman paik­kan­sa työ­maa­il­mas­sa lii­ke­ta­lous­o­pin­to­jen jäl­keen.

Ke­sä­työ­hön Hir­vo­nen työl­lis­tyi rek­ry­toin­ti­fir­ma Busi­ness­li­ken kaut­ta. Koko al­ku­ke­vään Hir­vo­nen haki ak­tii­vi­ses­ti ke­sä­töi­tä, mut­ta vas­tauk­se­na oli aina ”ei kii­tos”. Tou­ko­kuus­sa hän haki myyn­tias­sis­ten­tin paik­kaa Busi­ness­li­ken kaut­ta ja on­nek­kaas­ti pa­ris­sa vii­kos­sa rek­ry­toin­ti­pro­ses­si oli val­mis ja Hir­vo­nen sai pai­kan Feo­nil­ta.

Myyn­tias­sis­ten­tin työ­teh­tä­vä syn­tyi vii­me tin­gas­sa. Ison asiak­kaan piti en­sin lo­mail­la koko hei­nä­kuu, mut­ta kun näin ei käy­nyt­kään, syn­tyi Hir­vo­sel­le ke­sä­työ.

– Täl­lä ker­taa en saa­nut työ­tä tuu­ril­la, vaan ai­em­pi työ­ko­ke­mus ja kou­lu­tus on tuo­nut it­se­var­muut­ta. Työ­his­to­ria­ni myös tuki haet­ta­vaa paik­kaa. Tai näin ai­na­kin toi­von.

Hir­vo­nen kiit­te­lee Busi­ness­li­kea.

– Busi­ness­li­ken toi­mis­tol­la on aina mu­ka­va ja läm­min tun­nel­ma. Siel­tä on myös soi­tel­tu pe­rään ja ky­sel­ty kuu­lu­mi­sia, mikä tun­tuu mu­ka­val­ta. Busi­ness­li­kel­la on ym­mär­ret­ty, mi­ten koh­da­taan ih­mi­set yk­si­lö­nä, ei iso­na mas­sa­na.

Itseluottamusta työnhakuun

Hir­vo­nen pe­rään­kuu­lut­taa työ­ha­kuun enem­män it­se­var­muut­ta.

– Mitä vah­vem­min työn­ha­ki­jan per­soo­na nä­kyy koko työn­ha­ku­pro­ses­sis­sa, sen pa­rem­pi. Kan­nat­taa miet­tiä, vas­taa­vat­ko työ­pai­kan vaa­ti­muk­set omia vaa­ti­muk­sia ja toi­vei­ta.

Työn­ha­kuun voi Hir­vo­sen mu­kaan myös har­jaan­tua.

Työn­ha­ki­jal­le Hir­vo­sel­la on yksi neu­vo: Ei saa luo­vut­taa!

– Kos­kaan ei voi tie­tää, kos­ka paik­ka nap­sah­taa omal­la koh­dal­la.

Some tulee työnhakuun

Hir­vo­nen on teh­nyt Lin­ke­dIn-pro­fii­lin, sil­lä sii­tä on hä­nen mu­kaan­sa hyö­tyä lii­ke­ta­lous­a­lal­la.

– So­si­aa­li­sen me­dian vai­ku­tus nä­kyy myös rek­ry­toin­ti­pro­ses­sis­sa. Töi­tä liik­kuu pal­jon ns. Word of Mouth -pe­ri­aat­teel­la. Maa­il­ma muut­tuu, jo­ten pi­tää hy­pä­tä ora­van­pyö­rään mu­kaan tai voi hel­pos­ti jää­dä tek­no­lo­gian ke­hi­tyk­ses­sä jäl­keen.

Businesslike on jälleen mukana Vastuullinen kesäduuni 2017 -kampanjassa.

Juttu on tehty Henkilöstöpalveluyritysten Liiton sivuille elokuussa 2016.

 

Etsitkö luotettavaa rekrytointikumppania?

Ota yhteyttä
Back To Top